Όροι Διαγωνισμών

Όροι ενέργειας ‘’LiptonSummerTailorMade” για το διάστημα 08/07/2020 -03/08/2020

1. Στον διαγωνισμό που διοργανώνουν οι εταιρίες «MARKET IN», η οποία εδρεύει ΒΙΠΑ Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής Θέση Ντοροβατέζα, με ΑΦΜ 998771189 , και PEPSICO ΗΒΗ ΕΠΕ» με ΑΦΜ 094019208 που εδρεύει στο 22ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας, Άγιος Στέφανος, Αττική 145 65, για το διάστημα 08/07/2020 - 03/08/2020, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος (μόνο τα φυσικά πρόσωπα) που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας “DAILY CARD”. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι των διοργανωτριών, οι συγγενείς τους α βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

2. Οι διοργανώτριες εταιρίες συμμετέχουν ως εξής: Οι εταιρίες PEPSICO ΗΒΗ ΕΠΕ διαθέτει τα δώρα του διαγωνισμού που θα αποδοθούν στους νικητές και αναλαμβάνουν τη διαδικασία αποστολής των δώρων στην εταιρεία MARKET IN, ενώ η MARKET IN(α) διαθέτει τα καταστήματα λιανικής όπου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των επιλεγμένων προϊόντων, β) διαχειρίζεται το αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων (σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 και τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679), γ) διεξάγει την ηλεκτρονική κλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, δ) αναλαμβάνει τη διαδικασία αποστολής- παράδοσης των δώρων στους τυχερούς ή/και τους αναπληρωματικούς του διαγωνισμού.

3. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων κάρτας ‘’MARKET IN DAILY CARD’’’των οποίων τα προσωπικά στοιχεία είναι σωστά ενημερωμένα και η επικοινωνία μαζί τους εφικτή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο).

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Με κάθε αγορά προϊόντων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, με την κάρτα ‘’MARKET IN DAILY CARD’’ , o πελάτης αποκτά αυτόματα και μία συμμετοχή στον διαγωνισμό. Τα προϊόντα που συμμετέχουν είναι τα εξής: a. LIPTON ΛΕΜΟΝΙ 500ML b. LIPTON ΛΕΜΟΝΙ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 500ML c. LIPTON ΡΟΔΑΚΙΝΟ 500ML d. LIPTON GREEN ΛΕΜΟΝΙ500ML e. LIPTON GREEN ΛΕΜΟΝΙΧΩΡΙΣΖΑΧΑΡΗ 500ML f. LIPTON RASPBERRY & CHERRY BLOSSOM 500ML g. LIPTON GREEN WHITE PEACH 500ML

5. Οι αγορές που συμμετέχουν ισχύουν μόνο με αποδείξεις λιανικής, με την κάρτα ‘’MARKET IN DAILY CARD’’ που θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από τις 08/07/2020 έως και τις -03/08/2020.

6. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1) δώρο για όλη της διάρκεια του διαγωνισμού.

7. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 1 και 3 του παρόντος, ο κάτοχος της ‘’MARKET IN DAILY CARD’συμμετέχει αυτόματα στο διαγωνισμό με τη χρήση της ‘’MARKET IN DAILY CARD’ πραγματοποιώντας αγορά 1 (μια) συσκευασίας από τα προϊόντα της λίστας στην παράγραφο 4, εφεξής οι Συμμετέχουσες Συσκευασίες. Κάθε αγορά αποτελεί και μια συμμετοχή στην κλήρωση.

8. Η κλήρωση των νικητών θα διεξαχθεί ηλεκτρονικώς κατά τα ανωτέρω στις 04/08//2020, και ώρα 12:00μ.μ σε χώρο της συμβεβλημένης εταιρίας στη διεύθυνση ΒΙΠΑ Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής Θέση Ντοροβατέζα Αττικής.

9. Θα αναδειχθούν συνολικά (6) έξι τυχεροί που θα κερδίσουν από (1) ένα smartwatch HonorBand 5 black. Επιπλέον, θα αναδειχθούν και (6) έξι τυχεροί αναπληρωματικοί νικητές.

10. Tα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ολικώς ή μερικώς με χρήματα ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα. Οι διοργανωτές απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως για τυχόν ελάττωμα των Δώρων ή/και για τυχόν βλάβη ή ζημία για οποιονδήποτε λόγο ή/και για οιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.

11. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για την νίκη τους από την MARKET IN εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία πραγματοποίησης της κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Κατά την εν λόγω τηλεφωνική επικοινωνία θα τους δοθεί από την MARKET IN οδηγία για την παράδοση και παραλαβή του Δώρου. Η προσπάθεια ειδοποίησης του κάθε Νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου προσώπου από την MARKET IN. Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Διοργανώτριες για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών ή/και των αναπληρωματικών και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου τους, όπως το είχαν δηλώσει κατά την έκδοση της κάρτας ‘’MARKET IN DAILY CARD’’.

12. Οι αριθμοί των νικητήριων καρτών "MARKET IN DAILY CARD’‘’ αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της MARKET IN στο Facebook.

13. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο μέχρι τις 30/08/2020 για να αποδεχθεί και παραλάβει το Δώρο του, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και θα ειδοποιηθεί από την MARKETIN έως την 30/09/2020 ο πρώτος κατά σειρά κλήρωσης Αναπληρωματικός. Κατά την εν λόγω τηλεφωνική επικοινωνία θα του δοθεί από την MARKET IN. οδηγία για την παράδοση και παραλαβή του Δώρου του. Σε περίπτωση που οι ως άνω ταχθείσες προθεσμίες παρέλθουν άκαρπες και κάποιος είτε από τους νικητές είτε από τους αναπληρωματικούς δεν αποδεχθούν εγκαίρως το Δώρο, τότε το Δώρο που τους αναλογεί απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των Διοργανωτριών.

14. Τα Δώρα θα παραδοθούν στους νικητές ή/και στους αναπληρωματικούς από τη Διοργανώτρια MARKET IN, στη διεύθυνση την οποία θα δηλώσουν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία και μέσα σε εύλογο χρόνο από τη λήξη του διαγωνισμού και ανάδειξη των νικητών. Κατά την παράδοση θα συμπληρωθεί ειδικό έντυπο παραλαβής και θα υπογραφεί από τον κάθε νικητή ή/και αναπληρωματικό με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και της κάρτας "MARKET IN DAILY CARD’‘’ .

15. Οι διοργανώτριες εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης της ημέρας και ώρας της κλήρωσης, ορίζοντας νέα ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί στις διευθύνσεις των supermarket MARKE TIN και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιριών.

16. Η MARKET IN και η PEPSICO ΗΒΗ ΕΠΕ δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, οι διοργανώτριες εταιρίες δεν φέρουν καμία ευθύνη για περιστατικά, που συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας και τα οποία έχουν ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των απορρεουσών από το παρόν υποχρεώσεων, ενώ απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

17. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε κάθε περίπτωση, ακυρώνονται αυτόματα οι συμμετοχές στο διαγωνισμό που δεν πληρούν τους παρόντες όρους.

18. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η MARKET IN θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των νικητών και των αναπληρωματικών [ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου] τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την MARKETINγια το σκοπό απόδοσης των Δώρων. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν περαιτέρω από την MARKET INστην PEPSICO ΗΒΗ ΕΠΕ και σε συνεργάτες της τελευταίας που ενεργούν κατ' εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό. Κατά την τηλεφωνική ενημέρωσή τους για την απόδοση του δώρου τους οι νικητές ή οι αναπληρωματικοί θα ανακοινώνουν τα ανωτέρω προσωπικά τους στοιχεία στη Διοργανώτρια για την παράδοση των Δώρων, τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται μέχρι την παράδοση των δώρων και εν συνεχεία θα καταστρέφονται με ευθύνη της. Η Διοργανώτρια δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού γίνεται βάσει της συγκατάθεσής τους, που εκδηλώνεται δια της θετικής ενέργειας της έκδοσης της "MARKET IN DAILY CARD’‘’ και της αγοράς των συσκευασιών της παρ. 4, η δε συγκατάθεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην MARKETIN, στην έδρα της είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας (τηλ. 2299150500 από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά το διάστημα 08:00 π.μ.-16:00 μ.μ).

19. Οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της MARKET IN στο Facebook. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.

20. Συμφωνείται ρητά ότι για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.