Προσωπικά Δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 
ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 
Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ (εφ' εξής "ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ") εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής, στη ΒΙΠΑ θέση Ντοροβατέζα και έχει ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία ειδών διατροφής και οικιακής χρήσης, διατηρώντας αλυσίδα υπεραγοράς τροφίμων (Super Market) ανά την Ελλάδα.
 
ΣΥΝΝΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 
Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καταρτίζοντας εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, χρησιμοποιώντας πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα, ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας σωστά το προσωπικό της.
 
Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά αποκλειστικά για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα που τηρεί, φροντίζει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, αναζητώντας προς το σκοπό αυτό τη συνδρομή των υποκειμένων των δεδομένων, ήτοι των φυσικών προσώπων που τα δεδομένα αυτά αφορούν, διατηρεί, δε, τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των συγκεκριμένων σκοπών.
 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
 
Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι πληροφοριών σχετικών με φυσικό πρόσωπο που ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί από τις πληροφορίες αυτές, ανεξάρτητα από το αν η ταυτοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα. Ως επεξεργασία των δεδομένων αυτών νοείται κάθε εργασία που πραγματοποιείται αναφορικά με τα δεδομένα αυτά, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι. Στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συμπεριλαμβάνονται, παραδείγματος χάριν, πληροφορίες όπως το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου.
 
Προς τους ειδικότερους σκοπούς επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι για ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, προσφορές, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, μέσω email, φυλλαδίων, newsletter, sms, τηλεφώνου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες πληροφορίες:
 
    • Ονοματεπώνυμο
    • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, σταθερό και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
    • Φύλλο (άνδρας/γυναίκα)
    • Κάρτα πιστότητας (daily card)
    • Βιογραφικά υποψηφίων, συμβάσεις εργασίας, υποχρεωτικά δεδομένα υγείας και μισθοδοσίας βάσει νομοθεσίας
    • Έγγραφα νομικών υποθέσεων
 
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 
Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα πολιτική απορρήτου, ή σύμφωνα με τη δοθείσα από εσάς συγκατάθεση. Σε κάποιες περιπτώσεις, δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή.
 
Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν επικοινωνείτε μαζί της μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατηρεί, ή όταν θέλετε να μας στείλετε πληροφορίες με κάποιο άλλο τρόπο και, ως εκ τούτου διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε εμάς για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα και τεχνικές πληροφορίες, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε κακόβουλης χρήσης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην ιστοσελίδα μας, π.χ. για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων στην περίπτωση των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφορικής μας. Επίσης, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, στο βαθμό που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε, όπως για παράδειγμα ενόψει μιας επίσημης οδηγίας ή μιας δικαστικής ή άλλης απόφασης των Αρχών, καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών μας, καθώς και για περιπτώσεις υπεράσπισης της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων.
 
ΤΡΙΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 
Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ενδέχεται να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα επεξεργαστούν τα δεδομένα για λογαριασμό της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, ως εκτελούντες την επεξεργασία, αποκλειστικά και μόνο για τους αναφερόμενους στην παράγραφο «Χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» σκοπούς. Κατά τη διαβίβαση των δεδομένων, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφαλείας.
 
Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ δεσμεύεται ότι οι εταιρείες αυτές παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων που αφορούν. Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ δηλώνει ότι έχει υπογράψει εκ των προτέρων συμβάσεις με τις εταιρείες αυτές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όροι σχετικοί με τη λήψη από αυτές μέτρων ασφαλείας και την παρακολούθηση από τη ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ των μέτρων αυτών.
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για τη ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ. Ως εκ τούτου, προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς, μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης αυτών από τρίτους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.
 
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 
Επιλέγοντας ότι συμφωνείτε και συγκατατίθεστε με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων για τους ως άνω συγκεκριμένους σκοπούς, είτε από τη ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, είτε από συνεργαζόμενη με αυτή εταιρεία. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, καθώς και να ασκήσετε ένα από τα νόμιμα δικαιώματά σας, ήτοι την πρόσβαση στα δεδομένα σας και τη λήψη αντίγραφου αυτών, τη διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών, τη διαγραφή των δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, την αντίρρηση στην υποβολή σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
 
Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ διαχειρίζεται τα αιτήματά σας με τη δέουσα προσοχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων σας και η προστασία των δικαιωμάτων σας. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το πρόσωπο που αιτείται την γνωστοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας.
 
Σε περίπτωση που η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ δεν δύναται, λόγω πληθώρας παρόμοιων αιτημάτων, να ικανοποιήσει το αίτημά σας άμεσα, θα σας ενημερώσει το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του. Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ δύναται είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.
 
Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας και εφόσον η παραβίαση αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
 
Μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με τη ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 22991-50500 , αρμόδιο για θέματα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, την υποβολή ερωτήματος ή καταγγελίας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: gdpr@market-in.gr . Επιπλέον και σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
ΦΟΡΜΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
 
Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει υπογράψει στη φόρμα συγκατάθεσης και εφόσον έχει επιλέξει τη δραστηριότητα που τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν.
 
Η φόρμα συγκατάθεσης περιέχει το παρακάτω κείμενο σε απλή και κατανοητή γλώσσα:
 
Ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συναινώ και συγκατατίθεμαι για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα GDPR (ΕΕ) 679/2016, για κάθε νόμιμο σκοπό σύννομης επεξεργασίας και μόνο για το απαιτούμενο προς τούτο χρονικό διάστημα, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων που εγγυώνται την ασφάλεια, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων. Ως εκ τούτου, έχω τα δικαιώματα πρόσβασης των δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας ή εναντίωσής μου σε αυτήν.
 
Οι βασικοί σκοποί για τους οποίους η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα είναι:
 
    • Για επιβράβευση πόντων και επικοινωνία προωθητικών ενεργειών στους καρτούχους της κάρτας πιστότητας daily card. Η μη χρήση της κάρτας για περισσότερο από τρία (3) έτη, συνεπάγεται αυτόματη απενεργοποίηση της κάρτας και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, πέραν της δυνατότητας που έχει το υποκείμενο των δεδομένων και οποτεδήποτε θελήσει να διαγραφούν τα δεδομένα του όπως αναφέρεται στην παράγραφο «Συγκατάθεση και δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
    • Για επικοινωνία με τους πελάτες (κυρίως καρτούχους) για διερεύνηση ποιότητας εξυπηρέτησής τους από τα καταστήματά μας, διαγωνισμούς, κληρώσεις και παρατηρήσεις ή σχόλια με πρωτοβουλία των πελατών. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για τους σκοπούς αυτούς, τηρούνται σε ασφαλές αρχείο για όσο χρονικό διάστημα εξυπηρετείται ο σκοπός επεξεργασίας τους. Το χρονικό διάστημα σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
    • Για την επεξεργασία βιογραφικών, συμβάσεων εργασίας, και υποχρεωτικά δεδομένα υγείας και μισθοδοσίας. Τα βιογραφικά τηρούνται σε ασφαλές αρχείο για όσο χρονικό διάστημα εξυπηρετείται ο σκοπός επεξεργασίας τους, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Σε περίπτωση ένταξης του υποψηφίου στο δυναμικό της εταιρείας, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται σε ασφαλές αρχείο για όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί η σύμβαση εργασίας του. 
 
ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
 
Επιθυμούμε να παρουσιάζουμε πάντα στους πελάτες μας ελκυστικές προσφορές προϊόντων και ως εκ τούτου, να προσαρμόζουμε συνεχώς το φάσμα των προϊόντων μας στις επιθυμίες των πελατών μας. Οποιαδήποτε σχετική μελλοντική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ MARKET-IN.GR
 
Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ (εφ' εξής "ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ") εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής, στη ΒΙΠΑ θέση Ντοροβατέζα και έχει ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία ειδών διατροφής και οικιακής χρήσης, διατηρώντας αλυσίδα υπεραγοράς τροφίμων (Super Market) ανά την Ελλάδα.
 
Η πολιτική αυτή καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών (εφ' εξής "χρήστες") κατά την εγγραφή τους ή κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου market-in.gr (εφ' εξής market-in.gr) του οποίου η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ είναι ιδιοκτήτρια, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων.
 
Οι όροι και οι εγγυήσεις που αναφέρονται εδώ δεν καλύπτουν τη σχέση μεταξύ των χρηστών του market-in.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της MARKET IN.
 
Δεδομένης της φύσης και της έκτασης του Διαδικτύου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η MARKET IN δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του market-in.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του .
 
ΣΥΝΝΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 
Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καταρτίζοντας εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, χρησιμοποιώντας πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα, ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας σωστά το προσωπικό της. Αναλυτικότερη πληροφόριση παρέχεται στο σελίδα Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
 
Στη καταχώριση βιογραφικού του χρήστη στο market-in.gr θα ζητηθούν προσωπικά δεδομένα, όπως: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Φύλο, Ημερομηνία γέννησης, Απασχόληση, Επίπεδο μόρφωσης, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 
Προσωπικά στοιχεία μπορεί επίσης να ζητηθούν και όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του market-in.gr ή/και όταν οι χρήστες επισκέπτονται κάποιες σελίδες του market-in.gr.
 
Τα στοιχεία που δηλώνονται στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:
 
    • εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το market-in.gr στους χρήστες του
    • ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών
    • επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις
    • ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του market-in.gr
    • ενημέρωση τους σχετικά με νέες υπηρεσίες και προϊόντα
    • εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του market-in.gr
 
Κατ' εξαίρεση το market-in.gr μπορεί να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:
    • Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών σε σκοπό επεξεργασίας που του γνωστοποιείται
    • Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
 
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα δικαιώματα του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης σε αυτήν, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Κάθε σχετικό αίτημα μπορεί να υποβάλλεται στο email της εταιρείας gdpr@market-in.gr, είτε μέσω επικοινωνίας με τον Κο Κουζούλογλου Ηρακλή, αρμόδιο για θέματα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καλώντας το τηλεφωνικό κέντρο 22991-50500.
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι ή εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της εταιρείας Μάρκετ ΙΝ ή τρίτοι συνεργάτες, οι οποίοι μέσω συμβάσεων με την ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ έχουν δεσμευτεί για την τήρηση της παρούσας πολιτικής και πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως ορίζεται από την Νομοθεσία κυρίως για την μη αντιγραφή, διάθεση, καταστροφή και αλλοίωση των δεδομένων αυτών.
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους παρά μόνο αν έχει έγγραφη συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση/διάταξη άλλης δημόσιας αρχής.
 
COOKIES
 
Το market-in.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) και αποθηκεύονται στον υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του market-in.gr. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους ενδεικτικά:
 
    • Για την παροχή προς τους χρήστες πρόσβασης στις προσωπικές τους υπηρεσίες, μέσω εισόδου στο λογαριασμό τους (login)
    • Για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους χρήστες
    • Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας
    • Για την διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες και η διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του market-in.gr
    • Για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και σελίδων του
    • Για την εμφάνιση πληροφοριών στους χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες που τυχόν έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους
 
Ο χρήστης του market-in.gr μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του market-in.gr, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην δέχεται cookies για την αναγνώρισή του, για τεχνικούς λόγους δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις προσωπικές υπηρεσίες (όπου απαιτείται να γίνεται login).
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Η MARKET IN έχει λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων.
Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους/συνεργάτες της είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.
Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειες της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς, όσον αφορά το market-in.gr και τον πάροχο φιλοξενίας αυτού. Συναφώς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της και επισημαίνεται ότι ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος του.
 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
 
Στις ιστοσελίδες του market-in.gr ενδέχεται να περιέχονται σύνδεσμοι (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το market-in.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 
Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο προκειμένου να ανταπεξέρχεται στη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση το κρίνει απαραίτητο.
 
ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ
 
Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ μέσω του market-in.gr δεν παρέχει υπηρεσίες σε ανήλικους και δεν αποσπάει εν γνώσει της ή συλλέγει προσωπικά δεδομένα από ανηλίκους. Η χρήση του market-in.gr σε υποκείμενα κάτω 18 ετών, μπορεί να γίνει μόνο με τη συμμετοχή γονέα ή κηδεμόνα.
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
 
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του market-in.gr υπόκειται στους όρους της παρούσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Δικτυακού Τόπου market-in.gr και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το market-in.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.
 
Η χρήση των υπηρεσιών του www.market-in.gr συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.